Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/016
Projekta darbības laiks: 01.12.2018 - 30.11.2022
Finansējums, EUR: 646999
Projekta mērķis  ir stiprināt rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas studiju virzienu “mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akadēmisko personālu, pilnveidojot 32 docētāju profesionālo kompetenci un nodrošinot 8 doktorantu un 9 ārvalstu mācībspēku iesaisti akadēmiskajā darbā.   Projekta mērķis sasaucas ar specifisko atbalsta pasākuma mērķi, kas paredz stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. studiju virziens “vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ir vērsts uz tādu rta stratēģisko mērķu īstenošanu kā ārzemju studentu piesaiste studijām rta, studiju programmu starptautiskas atpazīstamības un ilgtspējīgas sadarbības veicināšana, nodrošinot ārzemju studējošo un akadēmiskā personāla piesaisti, starptautiskās izcilības un kvalitātes sekmēšanu tādās prioritārajās pētniecības jomās kā inovatīvas pieejas fiskālās telpas izpētē, inovatīvās pieejas un metodes uzņēmējdarbības un ekonomikas izpētē, starptautiskās biznesa kultūras izpēte. pamatojums: veiktie pasākumi kāpinās studiju kvalitāti, rta konkurētspēju starptautiskajā vidē, atpazīstamību (tātad arī ārzemju studentu piesaisti) un palīdzēs sagatavot konkurētspējīgus speciālistus starptautiskajam darba tirgum, stiprinot reģiona eksportspēju un lr eksportspēju kopumā. 
     Studiju virziens “mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” atbilst tādiem rta stratēģiskās specializācijas uzdevumiem kā: 
--- nodrošināt stem un resursietilpīgo, uz inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, apguvi un piemērošanu vērstu studiju virzienu mērķtiecīgu, saskaņotu un pēctecīgu īstenošanu latgales reģionā, sagatavojot latgales, latvijas, eiropas ekonomikas izaugsmei nepieciešamos speciālistus, veicinot jauno speciālistu iesaisti zinātnē un pētniecībā;
--- kļūt par vadošo inženierzinātņu studiju, pētniecības un inovāciju centru austrumlatvijā, sadarbībā ar mitvaidas augstskolu (vācija) u.c. partneriem turpināt attīstīt studijas un pētniecību lāzertehnoloģiju jomā, kā arī lāzertehnoloģiju izmantošanu inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādāšanai, pasūtījuma darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai latvijā un ārzemēs; 
--- palielināt doktorantu un doktora grādu ieguvušo skaitu doktora studiju programmās „vides inženierzinātne” un „sociotehnisko sistēmu modelēšana”, iesaistīties doktorantūras skolu veidošanā inženierzinātņu virzienos;
--- integrēt teorētiskās zināšanas kvalitatīvu praktisko iemaņu apgūšanas iespējās dabaszinātnēs, mehatronikā, inženierzinātnēs, būvniecībā, ražošanā un pārstrādē, mākslā un dizainā u. c. resursietilpīgajos un stem studiju virzienos, par rta attīstības stratēģijai atbilstošiem noteiktos studiju virzienus, kas vērsti uz moderno tehnoloģiju izstrādi, apguvi un piemērošanu u.c. 

Projekta galvenie rezultāti
   Akadēmiskajā darbā studiju virzienā “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” tiks iesaistīti 4 doktoranti un 5 ārzemju mācībspēki, kas prioritāri specializējas tādās jomās kā mehānika, elektrotehnika, elektronika, spēka elektronika, robotu vadības sistēmu izstrāde, robotu programmēšana, attēlu atpazīšana, tehniskā redze, mašīnmācīšanās (robotu apmācība). Studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” tiks iesaistīti 4 doktoranti un 4 ārzemju mācībspēki, kas specializējas tādās jomās kā biznesa inteliģence, stratēģiskā vadība, finanšu vadība, datu apstrāde. 
    Studiju virzienu “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 32 mācībspēki  pilnveidos savu profesionālo kompetenci stažējoties pie komersantiem, apgūstot profesionālo angļu valodu, pilnveidojot specializētās kompetences: līderības, sadarbības un digitālajā jomā.

Projekta vadītāja

Profesore, Dr.oec., Iveta Mietule  – Iveta.Mietule@rta.lv

Projekta vadītājas asistente

Mārīte Mežāre – Marite.Mezare@rta.lv

Iesaistītās personas

RTA personāls, ārzemju mācībspēki