Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki  projekta ietvaros pilnveido savu profesionālo kompetenci  stažējoties pie komersantiem.

 2020.gada maijā stažēšanos pabeidza 5 studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” docētāji un 2 studiju virziena "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”. Docētāji stažēšanās laikā ieguva praktisku pieredzi, ar kuru tiks papildināts studiju kursu saturs ar praktiskiem uzdevumiem, piemēriem, aktuālu informāciju, studentu patstāvīgā darba uzdevumiem, seminārnodarbību materiāliem u.c. Tas ļaus pilnveidot studiju programmu saturu un kvalitāti. Docētāji atzīst, ka stažēšanās veicināja gan viņu profesionālo pilnveidi, gan nodrošinās iespēju turpmākai sadarbībai ar komersantiem, ka arī stažēšanās aktivitāte veicināja RTA tēla un atsevišķu studiju programmu popularizēšanu. Pieci studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” docētāji un divi studiju virziena "Mehānika un  metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”. Docētāji stažēšanās laikā ieguva praktisku pieredzi, ar kuru tiks papildināts studiju kursu saturs ar praktiskiem uzdevumiem, piemēriem, aktuālu informāciju, studentu patstāvīgā darba uzdevumiem, seminārnodarbību materiāliem u.c. Tas ļaus pilnveidot studiju  programmu saturu un kvalitāti. Docētāji atzīst, ka stažēšanās veicināja gan viņu profesionālo pilnveidi, gan nodrošinās iespēju turpmākai sadarbībai ar  komersantiem, ka arī stažēšanās aktivitāte veicināja RTA tēla un atsevišķu studiju programmu popularizēšanu. 
 
Atziņas  no Stažiera pašvērtējuma par ieguvumiem
Iluta Arbidāne
Stažēšanās laiku uzņēmumā vērtēju, kā vērtīgu savu prasmju un kompetences paaugstināšanai no  praktiskā viedokļa. Tā rezultātā, man, kā akadēmiskajam personālam, bija dota iespēja piedalīties uzņēmuma ikdienas aktivitātēs un  procesu  norisē. Augstu vērtēju uzņēmuma atbalstu manu praktisko zināšanu paplašināšanā, prasmju stiprināšanā un kompetenču pilnveidē. Stažēšanās laikā  iegūtā informācija un izpratne par uzņēmējdarbības norises procesiem šodien ES, Latvijā un reģionā, ārējiem un iekšējiem uzņēmuma ikdienu ietekmējošiem  faktoriem un problēmām, grāmatvedības organizācijas un uzskaites praktiskajiem aspektiem, ļaus būtiski pilnveidot manus docējamos studiju kursus. Pilnveide  pamatā notiks aktualizējot tādas docēšanas formas, kā situāciju analīze (case study), semināri, praktiskās nodarbības. Būtisks ieguldījums studiju kursu  satura un metodoloģijas pilnveidē būs reālo situāciju, likumdošanas ietekmes, procesu norises un uzskaites izmantošana.  
Stažēšanās gaitā gūtās atziņas un secinājumi tiks izmantoti gan akadēmiskajā, gan administratīvajā, gan pētnieciskajā darbībā, t.sk., iesaistot studentus uzņēmuma aktuālo problēmu risināšanā. Stažēšanās viennozīmīgi veicināja arī  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atpazīstamību un konkurētspēju, kas savukārt stiprinās akadēmijas un   SIA “Baibiņa” turpmāku sadarbību vairākās jomās, t.sk. studentu prakšu nodrošināšanā, studiju programmu pilnveidē, studiju kursu satura aktualizēšanā  utml.

Iveta  Dembovska
Tika iegūtas vērtīgas zināšanas par  darba organizāciju uzņēmumā, veiktajiem mārketinga pasākumiem, to organizēšanas būtību, nepieciešamību un kārtību. Iepazīta tirgus segmentēšanas nozīme  uzņēmuma darbībā, konkurentu izpētes nepieciešamība lēmumu pieņemšanā. Piedalījos virzīšanas pasākumu plānošanā un izstrādē.

Jeļena Lonska
Tika  iegūta informācija par komersanta sadarbības, ražošanas un tirdzniecības procesu organizēšanu un vadību, ir izvērtēta un pilnveidota sava profesionālā  kompetence un sadarbības prasmes, pielietotas teorētiskās zināšanas starptautiskās ekonomiskās sadarbības  (eksporta/importa, loģistikas) jomā, stažēšanās laikā gūtās atziņas un pieredze  apkopotas un veiktas izmaiņas  savu studiju kursu plānošanā.

Iveta Mietule
Kopumā ļoti atzinīgi vērtēju šo iespēju, kas ļāva man kā akadēmiskajam personālam, kas ir ārpus privātā sektora vairāk  kā 10 gadus, piedalīties uzņēmuma ikdienas aktivitātēs un  procesu norisē. Novērtēju uzņēmuma atbalstu mana zināšanu loka paplašināšanā un kompetenču pilnveidē. Stažēšanās laikā iegūtā informāciju un izpratne par  uzņēmējdarbības norises procesiem šodien Latvijā un reģionā, ārējiem un iekšējiem uzņēmuma ikdienu ietekmējošiem faktoriem un problēmām ļauj būtiski pilnveidot manus docējamos studiju kursus. Pilnveide pamatā notiks aktualizējot  tādas docēšanas formas, kā situāciju analīze (case study), semināri, praktiskās nodarbības. Būtisks ieguldījums studiju kursu satura un metodoloģijas pilnveidē būs reālo situāciju, faktoru ietekmes, procesu norises novērtējuma izmantošana.   Stažēšanās gaitā gūtās atziņas un secinājumi tiks izmantoti gan akadēmiskajā, gan pētnieciskajā darbībā, t.sk., varētu būt  studentu pētniecisko  darbu izstrāde  par uzņēmumam aktuāliem jautājumiem. Stažēšanās noteikti  veicināja arī  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atpazīstamību  un  konkurētspēju, kas savukārt stiprinās  akadēmijas un SIA “Baibiņa” turpmāku sadarbību vairākās jomās, t.sk. studentu prakšu nodrošināšanā, studiju programmu pilnveidē, studiju kursu satura aktualizēšana u.tml.

Anda Zvaigzne
  Stažēšanās laikā ieguvu praktisko darba pieredzi un jaunas zināšanas, kuras būs noderīgas organizējot un vadot savas lekcijas  studiju kursos “Ievads vadības teorijā”, “Vadības teorija”, “Kvalitātes vadība”, “Inovāciju vadība” un “Konkurētspēja uzņēmējdarbībā”. Iegūtie uzņēmuma un to sadarbības partneru kontakti būs noderīgi izstrādājot jaunus pētnieciskos projektus, meklējot līdzfinansējumu projektiem. Iegūtās IKT iemaņas būs noderīgas strādājot attālināti un veiksmīgi  organizējot savu darbu, izmantojot citas programmas un tehnoloģijas,  pieredzi un jaunas zināšanas, kuras būs noderīgas organizējot un vadot savas lekcijas  studiju kursos “Ievads vadības teorijā”, “Vadības teorija”, “Kvalitātes vadība”, “Inovāciju vadība” un “Konkurētspēja uzņēmējdarbībā”. Iegūtie uzņēmuma un to sadarbības partneru kontakti būs  noderīgi izstrādājot jaunus pētnieciskos projektus, meklējot līdzfinansējumu projektiem. Iegūtās IKT iemaņas būs noderīgas strādājot attālināti un  veiksmīgi  organizējot savu darbu, izmantojot citas programmas un tehnoloģijas.


Andris Igavens
Savu praksi novērtēju ka daudzpusīgu un dziļu iepazīšanos ar metālapstrādes uzņēmumu, kas nodarbojas  ar instrumentālo ražošanu. Izgatavoto detaļu nomenklatūra šajā prakses laikā mērāma vairākos desmitos.

Staņislavs Pleikšnis
 Uzlabotas   profesionālās prasmes un pilnveidotas praktiskās iemaņas reālā darbībā būvobjektā. Apgūtas jaunākās likumdošanas izmaiņas būvniecības jomā un pielietotas dokumentācijas noformēšanā.


RTA lektores Mg.oec. Intas Kotānes  stažēšanās SIA “Vecā maiznīca”

Stažēšanās laikā, 2020.gada janvārī – martā, iepazinos ar darba organizāciju un vadību SIA “Vecā maiznīca” un uzņēmuma darbību ietekmējošajiem ārējiem un iekšējiem faktoriem.
SIA “Vecā maiznīca” (turpmāk – Uzņēmums) ir kapitālsabiedrība ar juridiskās personas tiesībām, kuras kapitālu veido dalībnieku ieguldītais īpašums - daļas. Uzņēmuma pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 838 084 sastāv no 5902 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 142. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir fiziska persona, kā arī SIA “Vecā maiznīca” pieder daļas SIA “Lat Cosmetics”. Uzņēmums komercreģistrā reģistrēts 30.09.1997., adrese: Brīvības ielā 14 K, Rēzeknē.
Tā pamatdarbība ir maizes izstrādājumu ražošana (1071 NACE 2.red.), galvenie ieņēmumi ir no maizes ražošanas un mazumtirdzniecības. 2020.gada marta sākumā uzņēmumā nodarbināti 96 darbinieki. Uzņēmuma produkcijas sortimentu veido 74 produkcijas veidi: Darbnīcas maize, Rāznas rudzu maize, Rēzeknes saldskābā maize, Miķeļa baltmaize, ķiploku grauzdiņi, hotdogi, čabata ar rozmarīnu, vaniļas barankas, vafeles ar šokolādes garšu,  kūka “Barni”, cepumi “Luīze” u.c.  Neskatoties uz pieaugošo konkurenci nozarē un maizes patēriņa izmaiņām sabiedrībā, jāatzīmē tas, ka uzņēmuma produkcija tiek realizēta ne tikai Latgales, bet arī Vidzemes un Rīgas reģionos. Uzņēmuma produkcijas realizācijas veicināšanai 2019.gada septembrī tika atvērts kiosks "Svaiga maize" Brīvības ielā 14K, Rēzeknē.  Uzņēmuma izaugsmi un attīstību apliecina darbības rezultāti. 2019.gada pārskata provizoriskie aprēķini liecina, ka uzņēmuma neto apgrozījums 2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, palielinājās par 13,5%.

Stažēšanās laikā iegūtās atziņas un pieredze tiks pielietotas docējamo studiju kursu pilnveidošanā.RTA lektores Mg. soc.sc. Aļonas Klodānes stažēšanās SIA "BookKeeper&Com"

2019.gada 01.novembrī ar SIA BookKeeper&Com tika parakstīts līgums par stažēšanos uzņēmumā. SIA BookKeeper&Com ir Rēzeknes ārpakalpojumu uzņēmums, kas sniedz uzskaites, grāmatvedības ārpakalpojumus, konsultē nodokļu un finanšu jautājumos. 

Uzņēmums tika dibināts 2007. gadā un līdz šim laikam ir izveidojis plašu un daudzveidīgu klientu loku.  SIA BookKeeper&Com lielāko klientu daļu veido juridiskās personas, kas saņem pilnu grāmatvedības uzskaiti, konsultācijas nodokļu un finanšu jomā. Fiziskā personas izmanto uzņēmuma pakalpojumus, kas galvenokārt ir saistīti ar gada ienākuma deklarācijas iesniegšanu un konsultācijām nodokļu jomā. Kā stažēšanās uzņēmums SIA BookKeeper&Com tika izvēlēts dēļ kompetences un bagātīgās pieredzes, kas tika gūta strādājot ar klientiem, kas pārstāv teritoriāli atšķirīgus tirgus un darbības nozares.

Pirmajās stažēšanās dienās iepazinos ar darba organizāciju uzņēmumā, lai turpmākajā stažēšanās laikā labāk gūtu izpratni par uzņēmumā notiekošajiem procesiem un darbiem. Kā lielāko ieguvumu var minēt praktisko pieredzi grāmatvedības uzskaites un nodokļu piemērošanās jomā, kas tiks gūta stažējoties šajā uzņēmumā. 


RTA docentes  Dr.oec. Jeļenas Lonskas stažēšanās RSEZ SIA "Latstab"

RSEZ SIA LATSTAB atrodas Rēzeknē Atbrīvošanas al.163a, tajā nodarbināti 54 darbinieki.
Mērķauditorija: būvniecības organizācijas, apgaismojuma vairumtirdzniecība.
Tirgi: Īrija, Anglija, Krievija, Baltkrievija, Vācija, Lietuva, Latvija, Zviedrija un citi.
Uzņēmuma profils- dažādu veidu metāla konstrukciju ražošana un metālapstrāde.
Stažēšanās laikā iepazinos ar ar uzņēmuma darba organizāciju, struktūru, ar uzņēmuma dokumentu pārvaldības politiku un normatīvajiem dokumentiem, ar personāla vadības sistēmu (personāla atlases, novērtēšanas, apmācību un motivēšanas pasākumi uzņēmumā), ar finanšu vadības politiku uzņēmumā, ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas piešķirtā atbalsta lietderīgumu un ietekmi uz uzņēmuma attīstību.
Ieguvumi no stažēšanās savā docētāja darbā- ar praktiskiem piemēriem tiks pilnveidoti lekciju materiāli studiju kursos "Nozaru struktūra reģionālajā ekonomikā un resursu pārvaldība" un "Makroekonomika".

 


RTA docenta  Dr.phys. Pāvela Naricas stažēšanās SIA ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE

Uzņēmums atrodas Spaļu iela 3, Daugavpils, LV 5404.

ZIEGLER GMBH - dibināts 1923 gadā kā mazumtirgotājs Bavārijas pilsētā Pöttmes un ir kļuvusi par modernu pasaules mēroga spēlētāju - ar trim starptautiskām vietām Vācijā, Čehija un Latvijā, vairāk nekā 650 darbiniekiem un izplatīšanas partneriem katrā kontinentā.
Šodien ZIEGLER ir pasaules līderis rapšu novākšanas tehnoloģijā, piedāvājot klientiem plašu transporta risinājumu klāstu lauksaimniecības ražas novākšanai vairāk nekā 300 modeļu variantos. Turklāt ZIEGLER ir OEM piegādātājs (OEM - Original Equipment Manufacturer), kā arī starptautiski pazīstamu uzņēmumu komponentu ražotājs pēc līgumiem. 
Sertifikāti: ISO 9001
Darbības veids pēc NACE klasifikatora
*25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
*25.1 Metāla konstrukciju ražošana
*28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
*28.3 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
*29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
*29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas: griešana; CNC cauruļu lāzergriešana; CNC lāzergriešana; griešana ar šķērēm; štancēšana; zāģēšana; mehāniskā apstrāde; apaļslīpēšana; caurvilkšana; CNC apstrādes centri; CNC frēzēšana; CNC virpošana; ēvelēšana un tēšana; frēzēšana; plakanslīpēšana; virpošana; zobratu izgatavošana; metināšana; MIG/MAG metināšana; punktmetināšana; TIG metināšana; plastiskā deformācija; cauruļu locīšana; CNC lokšņu locīšana; lokšņu locīšana; valcēšana; termiskā apstrāde; cementēšana; indukcijas rūdīšana; rūdīšana; virsmas apstrāde; pulverkrāsošana; slapjā krāsošana.
Avots: https://www.ziegler-gmbh.com/de/standorte-werke
            https://www.masoc.lv/biedri/uznemumu-datubaze/97

 


Dr.oec. Andas Zvaigznes stažēšanās RSEZ AS  “Rēzeknes dzirnavnieks” 

RSEZ AS  “Rēzeknes dzirnavnieks”  ir   daļa no “Scandagra Group”, kas savukārt ir Zviedrijas kooperatīva „Lantmännen”  un Dānijas kooperatīva “DLG” kopuzņēmums. 
RSEZ AS ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ ir viens no lielākajiem Austrumlatvijas uzņēmumiem. 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 167, Rēzekne, LV-4604, Latvija
-Graudu elevators, noliktavas un laukumi kopā ar kapacitāti 80 000 tonnas;
-Zemes platība 124 822 m2;
-Zemes gabalu iznomāšana (22 000 m2);
-Noliktavas telpu iznomāšana (3 000 m2);
-19 biroja telpu iznomāšana (1 000 m2);
-5 dzelzceļa pievedceļi 2.2 km;
-2 lokomotīves;
Uzņēmumā ir 32 pastāvīgie darbinieki, t.sk. : 3 administrācijas darbinieki; 3 laboratorijas darbinieki; 4 graudu apstrādes operatori; 12 tehniskie darbinieki; 6 noliktavas darbinieki; 4 Daugavpils filiāles darbinieki.
Graudu pieņemšanas laikā papildus tiek nodarbināti 30 darbinieki.
Sadarbības partneri ir vairāk kā 800 zemnieku saimniecības; SIA Scandagra Latvia; LPKS Latraps; SIA Elagro Trade; SIA Baltic Agro. Uzņēmuma profils ir NACE kods: 5210 – uzglabāšanas un noliktavu saimniecība. Tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:
1. Konvenciālo un bioloģisko graudu pieņemšana, pirmapstrāde (t.i.attīrīšana, kaltēšana), uzglabāšana un izsniegšana klientiem autotransportā un dzelzceļa vagonos;
2. Iznomātas biroju un noliktavu telpas;
3. Iznomāti zemes gabali;
4. Dažādu preču  (augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu, sēklu) pieņemšanas, uzglabāšanas un izsniegšanas klientiem pakalpojumi;
5. Kokskaidu granulu pārkraušanas pakalpojumi;
6. Preču pieņemšana un uzglabāšana brīvajā muitas zonā.
Stažēšanās laikā iepazinos ar uzņēmuma darba organizāciju, izpētīju uzņēmuma normatīvos dokumentus, personāla politiku, atalgojumu sistēmu  u.c. Ieguvumi no stažēšanās savā docētāja darbā būs jauna pieredze un zināšanas tāda veida uzņēmumā.


RTA lektores Mg.oec. Ivetas Dembovskas un RTA lektores Mg.oec. Anitas Puzules stažēšanās SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”

Stažēšanās programmu īstenojām uzņēmumā SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” Rēzeknē.  Uzņēmums dibināts 2007.gadā. Uzņēmums veic projektēšanas darbus no ideju skicēm vai skiču projektiem līdz tehniskajiem projektiem vai detalizētiem darba rasējumiem. Birojā tiek izstrādāti plaša spektra ēku un komunikāciju infrastruktūras projekti– no privātmājām līdz sabiedrisku ēku un ražošanas kompleksu projektiem pilsētvidē. Uzņēmumā strādā 17 augsti kvalificēti profesionāļi- visiem darbiniekiem ir augstākā izglītība vai maģistra grāds arhitektūras, celtniecības vai ainavu arhitektūras specialitātē. 2019.gada laikā uzņēmumam ir izstrādāti tādi nozīmīgi būvprojekti kā Jūrmalas valsts ģimnāzijas pārbūve, Dailes teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Bērnudārza jaunbūve Jūrmalā, Industriālais parks Balvos, u.c.

Iveta Dembovska

Stažēšanās laikā tika iepazīta uzņēmuma darbība un pakalpojumu sniegšanas specifika, kā tiek veikta mārketinga plānošana, organizēšana un īstenošana. Uzņēmuma pieredze mārketinga darbību veidošanā noderēs studiju kursu īstenošanā gan kā pamats praktiskajiem uzdevumiem, gan kā piemērs dažādu  mārketinga aktivitāšu veidošanā, gan to efektivitātes novērtēšanā.

Stāžēšanās laiks deva iedvesmu izzināt arvien jaunas jomas, iedziļināties mārketinga izaicinājumu dzīlēs.

Anita Puzule

Stažēšanās laikā tiek iepazīta uzņēmuma darbība un pakalpojumu sniegšanas specifika, grāmatvedības darba organizācija, kā tiek veikta saimniecisko procesu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē un nodokļu aprēķināšana. Uzņēmumā iegūtā pieredze grāmatvedības uzskaites un nodokļu aprēķināšanas jautājumos noderēs studiju kursu īstenošanā kā pamats praktiskajiem uzdevumiem un piemēriem grāmatvedības un nodokļu  jomā projektēšanas nozarē.

Stažēšanās laiks dod iedvesmu izzināt arvien jaunas jomas, iedziļināties grāmatvedības uzskaites īstenošanas un nodokļu aprēķināšanas īpatnībās projektēšanas nozarē.