No 2020.gada 9.novembra. līdz 17.decembrim
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku profesionālās angļu valodas, līderības un digitālo prasmju kompetences paaugstināšanas nodarbības  notiks attālināti saskaņā ar nodarbību grafiku .

***************************************

2020.10.12. tiek organizēts projektā iesaistīto docētāju seminārs. Darba kārtībā:
1. Diskusija par ieguvumiem stažēšanās laikā pie komersantiem. Viedokļu un ideju apmaiņa par turpmākajām sadarbības iespējām studiju procesa kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā.
2. Apliecību par dalību stažēšanās pie komersantiem izsniegšana.

             

*****************************************

2020.05. Angļu valodas apmācība 2020.pavasara semestrī noslēdzās ar pārbaudījumu. Tas sastāvēja no trīs testiem: vārdu krājums, lasīšana un gramatika.  Noslēguma pārbaudījumu rezultātu kopsavilkums:

*****************************************
2020.03. 
Pamatojoties uz 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" un RTA rektores 13.03.2020. rīkojumu Nr.7.1/68 "Par ārkārtas situāciju" nodarbības angļu valodas apguvei tiek organizētas attālināti izmantojot MS Office365 Teams programmu. 2020.03.17.- nodarbību vadītājas un dalībnieki tiek apmācīti mācībām attālināti līdz ārkārtas situācijas atcelšanai un nodarbības notiek tālmācības formā.


*****************************************
2020.02. Uzsākta projekta dalībnieku stažēšanās uzņēmumos (atsauksmes).
*****************************************
2019.09.    Jaunais studiju gads ir ne tikai studentiem jaunu zināšanu un pieredzes uzkrāšanas laiks, bet arī mācībspēkiem kompetenču pilnveidošanas laiks. 2019.gada septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  33 mācībspēki  tāpat kā viņu studenti  uzsāka  mācības. 

    RTA projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” iesaistītie  mācībspēki  pilnveidos digitālās un profesionālās angļu valodas prasmes, attīstīs līderības un sadarbības  kompetences,  ir plānots integrēti apgūt angļu valodas kursa saturu, izmantojot dažādus digitālos rīkus, tiešsaistes platformas u.tml., kā arī  tiks izmantotas mācību formas, kas veicinās līderības un sadarbības prasmju attīstību.  (problēmsituācijas, iniciatīva, kopīgas rīcības plānošana u.tml.). 
    Mācības notiek  nelielās  grupās (4-12 cilvēki)  divas reizes nedēļā  atbilstoši iepriekš noteiktajam angļu valodas zināšanu līmenim  un  digitālajā vidē, kurā speciāli šim mērķim ir izveidota mācību platforma.

****************************************
2019.09.02. Notiek projektā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” iesaistītā akadēmiskā personāla kopsapulce, kurā tiek apspriesta stažēšanās uzņēmumos pie komersantiem un profesionālās angļu valodas apgūšana, izmantojot dažādus digitālos rīkus, tiešsaistes platformas  un mācību formas, kas veicinās līderības  un digitālo prasmju attīstību.

  

****************************************
2019.06.
  Notiek Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  nr. 8.2.2.0/18/A/016  iesaistītā akadēmiskā personāla angļu valodas prasmju testēšana, kā rezultātā dalībnieki sadalīti četros angļu valodas prasmju līmeņos:  Lower Intermediate, Intermediate, Higher-intermediate, Advanced.