2021.05.31. nodarbību vadītājas par akadēmiskā personāla angļu valodas pilnveides aktivitātēm 2021 pavasara semestrim noslēdzoties.

Kursu ietvaros klausītāji apgūst leksisko, gramatisko un funkcionālo valodas kompetenci, kas ļauj viņiem pietiekami precīzi un brīvi izteikties par kursā apgūtajām tēmām mutvārdos un rakstveidā.
Kursa ietvaros klausītāji ir attīstījuši komunikatīvo valodas kompetenci, t.i., lingvistisko, sociolingvistisko un pragmatisko kompetenci un spēj atbilstoši un prasmīgi  iegūtās valodas zināšanas pielietot ikdienā un profesionālajā jomā. 
Kursu dalībnieki saprot sarežģītus un garākus tekstus par dažādām jomām un spēj atšķirt slēptās nozīmes. Viņi prot izteikties brīvi un spontāni bez uzkrītošas izteicienu meklēšanas, izmantot valodu elastīgi un efektīvi sabiedriskām, mācību un darba vajadzībām.
Kā būtiskākos faktorus, kas ir sekmē veiksmīgu valodas apguvi, ir jāatzīmē, pirmkārt, regulāras nodarbības divas reizes nedēļā, vienā un tajā pašā laikā, otrkārt, mūsdienu tehnoloģiju izmantošana, kā arī sevišķa nozīme ir  klausītāju  motivācijai un  atbildīgai attieksmei  angļu valodas pilnveidē.      Profesionālās pilnveides kursu vadītāja N.Šalajeva

***************************************

2021.02.24.  Projektā  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  iesaistītie docētāji 2021.gadā turpina piedalīties profesionālo prasmju  attīstīšanā un apmeklē akadēmiskā personāla specializētos mācību kursus "Digitālās kompetences pilnveide."

Daudzi docētāji pirms Covid 19 krīzes nebija  aktīvi izmantojuši studijas attālināti un tiešsaistē. Ikdienas darbs digitālajā vidē ir izaicinājumu pilns, tāpēc šie kursi bija nepieciešami un deva iespēju pilnveidot digitālo kompetenci, kuru rezultāts -  iegūtas efektīvākas prasmes:  darbā ar informācijas atrašanu un pielietošanu, ievērojot autortiesības; drošības līdzekļu izmantošanai datu aizsardzībā; digitālā satura veidošanā(attēli, video un audio failu sagatavošana u.c.); programmatūru izmantošanā (Microsoft Whiteboard un ZoomIt); e-platformu Microsoft Teams un Moodle plašākai pielietošanai, kuras tiks aprobētas aptauju un videostraumēšanas rīku lietošanā un studentu sasniegumu analīzē.

 Kursu dalībnieki atzīst, ka digitālās kompetences pilnveides kursi bija vienreizēja iespēja apgūt IT rīkus, kas tiks izmantoti savu studiju kursu pilnveidei, nodrošinot gan attālināto studiju procesu, gan arī klātienes nodarbības. Kursu laikā tika apgūtas jaunas prasmes un IT rīki, kas ir pieejami  globālajā tīmeklī, ir salīdzinoši vienkārši pielietojami, un noteikti sekmēs gan docētāju, gan studentu digitālo kompetenci profesionālajā jomā.

**************************************
No 2020.gada 9.novembra. līdz 17.decembrim
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akadēmiskajos amatos vēlēto darbinieku profesionālās angļu valodas, līderības un digitālo prasmju kompetences paaugstināšanas nodarbības  notiks attālināti saskaņā ar nodarbību grafiku .

***************************************

2020.10.12. tiek organizēts projektā iesaistīto docētāju seminārs. Darba kārtībā:
1. Diskusija par ieguvumiem stažēšanās laikā pie komersantiem. Viedokļu un ideju apmaiņa par turpmākajām sadarbības iespējām studiju procesa kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā.
2. Apliecību par dalību stažēšanās pie komersantiem izsniegšana.

             

*****************************************

2020.05. Angļu valodas apmācība 2020.pavasara semestrī noslēdzās ar pārbaudījumu. Tas sastāvēja no trīs testiem: vārdu krājums, lasīšana un gramatika.  Noslēguma pārbaudījumu rezultātu kopsavilkums:

*****************************************
2020.03. 
Pamatojoties uz 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" un RTA rektores 13.03.2020. rīkojumu Nr.7.1/68 "Par ārkārtas situāciju" nodarbības angļu valodas apguvei tiek organizētas attālināti izmantojot MS Office365 Teams programmu. 2020.03.17.- nodarbību vadītājas un dalībnieki tiek apmācīti mācībām attālināti līdz ārkārtas situācijas atcelšanai un nodarbības notiek tālmācības formā.


*****************************************
2020.02. Uzsākta projekta dalībnieku stažēšanās uzņēmumos (atsauksmes).
*****************************************
2019.09.    Jaunais studiju gads ir ne tikai studentiem jaunu zināšanu un pieredzes uzkrāšanas laiks, bet arī mācībspēkiem kompetenču pilnveidošanas laiks. 2019.gada septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  33 mācībspēki  tāpat kā viņu studenti  uzsāka  mācības. 

    RTA projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” iesaistītie  mācībspēki  pilnveidos digitālās un profesionālās angļu valodas prasmes, attīstīs līderības un sadarbības  kompetences,  ir plānots integrēti apgūt angļu valodas kursa saturu, izmantojot dažādus digitālos rīkus, tiešsaistes platformas u.tml., kā arī  tiks izmantotas mācību formas, kas veicinās līderības un sadarbības prasmju attīstību.  (problēmsituācijas, iniciatīva, kopīgas rīcības plānošana u.tml.). 
    Mācības notiek  nelielās  grupās (4-12 cilvēki)  divas reizes nedēļā  atbilstoši iepriekš noteiktajam angļu valodas zināšanu līmenim  un  digitālajā vidē, kurā speciāli šim mērķim ir izveidota mācību platforma.

****************************************
2019.09.02. Notiek projektā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” iesaistītā akadēmiskā personāla kopsapulce, kurā tiek apspriesta stažēšanās uzņēmumos pie komersantiem un profesionālās angļu valodas apgūšana, izmantojot dažādus digitālos rīkus, tiešsaistes platformas  un mācību formas, kas veicinās līderības  un digitālo prasmju attīstību.

  

****************************************
2019.06.
  Notiek Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  nr. 8.2.2.0/18/A/016  iesaistītā akadēmiskā personāla angļu valodas prasmju testēšana, kā rezultātā dalībnieki sadalīti četros angļu valodas prasmju līmeņos:  Lower Intermediate, Intermediate, Higher-intermediate, Advanced.